سه شنبه 19 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت
فراخوان طرح پژوهشی

فراخوان طرح پژوهشی شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

 

 بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و سایر پژوهشگران محترم می رساند شورای زنان فرهیخته استان مرکزی در راستای اهداف و در جهت ارتقای جایگاه مدیریتی زنان دانشگاهی، از طرحهای پژوهشی مرتبط حمایت می کند.  لذا از پژوهشگران محترم درخواست می شود طرحهای خود را با توجه به موارد زیر تهیه و ارسال نمایند.

موضوع:

" مشارکت مطلوب زنان در حوزه های مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی"

(آسیبها و راهبردها)

 محورها:

  • موانع فرهنگی و راهبردها
  • موانع اجتماعی و راهبردها
  • موانع حقوقی- سیاستگذاری و راهبردها
  • موانع روانشناختی و راهبردها
  • موانع اقتصادی و راهبردها

مهلت پذیرش: پایان مرداد 1395

توضیحات:

  1.  طرح در قالب  طرح پژوهشی، نقد و یا نظریه پردازی قابل پذیرش است.
  2. پروپوزال طبق فرمت دانشگاه آزاد اسلامی تنظیم و به صورت فایل PDF  و  WORDارسال گردد.

آدرس:

 اراک- میدان امام خمینی- بلوار امام خمینی- شهرک دانشگاه آزاد اسلامی- ص.پ. 38135/567

دبیرخانه هیأت امناء استان مرکزی - شورای زنان فرهیخته

تلفن: 34134191 086 آقای خسروی

ایمیل: m-jalalvandi@iau-arak.ac.ir